Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Інформаційний лист за експертною спеціальністю 10.19 «Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля»

Інженерно-екологічна експертиза встановлює обставини і факти негативного антропогенного впливу на конкретні (локальні) об'єкти навколишнього середовища, пов'язані з порушенням екологічного законодавства.

Об’єктом інженерно-екологічної експертизи є матеріальні і матеріалізовані джерела інформації, що містять фактичні дані про обставини досліджуваної ситуації, а саме: локальна земельна ділянка, на якій виявлені ознаки негативного антропогенного впливу, у тому числі забруднені земельні ділянки, ділянки із частковим або повним руйнуванням родючого шару ґрунту, забруднені площі зелених насаджень, території вивезення, складування й знищення відходів виробництва і споживання тощо; забруднені водні простори (ділянки рік, озер, водоймищ); забруднений повітряний простір; проби атмосферного повітря, води, ґрунту, відібрані в межах антропогенного забруднення навколишнього середовища; зразки флори й фауни, які піддалися негативному антропогенному впливу; виробничі й складські приміщення промислових, комунальних та інших підприємств і організацій, їх очисні спорудження, газоочисні й пилоуловлювальні установки тощо; відомості з технічної документації й актів перевірки екологічного стану об’єктів; результати обстеження об’єктів навколишнього середовища санітарно-епідеміологічними, природоохоронними й іншими спеціально уповноваженими органами; інші джерела інформації про негативний антропогенний вплив на навколишнє середовище.

Предметом інженерно-екологічної експертизи є сукупність фактичних даних щодо обставин порушення вимог правил екологічної безпеки, які призвели чи могли призвести до негативного антропогенного впливу, локальних екологічних порушень, заподіяння шкоди здоров'ю людей, забруднення повітря, акваторії водоймищ, ґрунту, значних матеріальних збитків або інших тяжких наслідків, пов'язаних з діями учасників події, технічним станом будівель, агрегатів і механізмів, знарядь і засобів виробництва, природоохоронного устаткування, а також причини і умови, які сприяли виникненню та розвитку надзвичайної екологічної ситуації.

Вихідні дані, які необхідні для проведення судової інженерно-екологічної експертизи

-Результати інспекторського огляду місця події та фіксація порушення (акт здійснення державного нагляду (контролю/перевірки) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, який є носієм доказової інформації про виявлення порушення);

-Матеріали економічного санкціювання (розрахунок розміру збитків, заподіяного державі внаслідок порушення, здійсненого на підставі комплексу методик Мінприроди України);

-Лісорубний або лісовий квиток, який є основним документом, на підставі якого здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів;

-Результати інструментально-лабораторних проб атмосферного повітря, води, ґрунту, відібрані в межах антропогенного забруднення навколишнього середовища;

-Для визначення обсягу самовільно видобутих надр – прямі лінійні розміри, здійсненні безпосередньо на місці видобування за допомогою відповідного засобу вимірювальної техніки, що має метрологічне підтвердження;

У разі потреби питання, що ставляться на вирішення судової інженерно-екологічної експертизи, вирішуються шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців, а отже джерелом інформаціє буде висновок інших експертних спеціальностей.

До прикладу дослідження водних біоресурсів потребувати додаткових знань у галузі іхтіології, прісноводного рибальства, аквакультури тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

-Чи рубка лісу в кварталі … виділ № … … лісництва ДП «…ЛГ» проведена з дотриманням вимог природоохоронного законодавства? Якщо ні, то вимоги яких нормативно-правових актів природоохоронного законодавства були порушені?

-Якщо рубка проведена всупереч діючим вимогам у галузі лісоохоронного законодавства, то яку суму збитків при цьому заподіяно?

-Чи підтверджується матеріалами контролюючого органу факт та характеристики екологічного правопорушення?

-Чи видобуток (забір) « назва корисної копалини» котрий мав місце у ... кадастровий номер земельної ділянки …, здійснений у порушення екологічних норм і чинного природоохоронного законодавства, якщо так то яку шкоду внаслідок цього завдано довкіллю?

-Чи відноситься суміш, яка була вилучена під час огляду місця до надр загальнодержавного значення? Чи порушено законодавство про охорону надр?

-«Чи є ділянка прощею …. га., яку використовує ТОВ «…» забрудненою, якщо так то якими речовинами?»

-Чи може, забруднення даної ділянки, негативно впливати на навколишнє природнє середовище, а також створювати небезпеку для життя та здоров’я людей, або довкілля?

-Недотримання вимог яких нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища допущені у досліджуваному випадку надзвичайної екологічної ситуації?

-Яка загальна сума розміру збитків, обумовлених самовільним використанням ТОВ «…» водних ресурсів при відсутності дозвільних документів (дозволу на користування надрами) за період … ?

-Чи були порушені правила рибальства, добування цінних видів водних ресурсів?

-Який розмір збитків, заподіяних державі ТОВ «…»/ДП «…ЛГ»/Особою порушенням природоохоронного законодавства внаслідок …?

Наведений перелік не є вичерпним. Перед інженерно-екологічною експертизою можуть бути поставлені й інші питання в межах предмета експертного дослідження.

Для оптимізації роботи експерта та ефективного виконання судової інженерно-екологічної експертизи рекомендуємо попередньо узгоджувати перелік питань та об’єктів дослідження із експертом-екологом нашої установи - Артишко Мартою Василівною за тел. (032) 267 00 74.

Речові докази для проведення експертизи необхідно направляти опечатаними, в упаковці яка забезпечує їх зберігання та чітко викладеним пояснювальним текстом.