Львівський НДЕКЦ МВС України

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
lviv@dndekc.mvs.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Наукові роботи


Заяць Я.І., Беднарчук М.С., Яровий О.Д., Долинський С.М., Попович Н.І. Актуальні загальнотеоретичні питання сучасної судової товарознавчої експертизи. Криміналістика і судова експертиза: міжвідомчий науково-методичний збірник/ Київський НДІ судових експертиз; редкол.: Д. В. Журавльов (голов. ред.), О. Г. Рувін (заст. голов. ред.) та ін. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. Вип. 67. С. 617-627.

Переглянути матеріали

Беднарчук М.С., Заяць Я.І.Захист прав людини у вітчизняній судовій практиці: товарознавчі аспекти. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 23-24 червня 2022 року). Кропивницький: ЛА НАУ, 2022. С. 28-29

Переглянути матеріали

Бойчук Ю. М. Особливості проведення судово-психологічної експертизи емоційних реакцій і психічних станів. Наука, технології, інновації: тенденції розвитку в Україні та світі. Матеріали науково-практичної конференції (Полтава, 27-28 травня 2022 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. С. 88-93.

Переглянути матеріалия

Шевчук Н.І. Критерії визнання слідів рук придатними для ідентифікації. Обговорення проєкту нової редакції методики «Дактилоскопічна експертиза». Збірка тез виступів круглого столу. Київ, ДНЕДЕКЦ МВС України. 2022.С. 17-18.

Переглянути матеріали

Грицак М. П. Роль суспільства у підтриманні публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану в місцях компактного проживання біженців. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 1 липня 2022 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. С. 100-104.

Федунь Н.І. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 1 липня 2022 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. С. 362-365.

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Попович Н. І., Шумський О. В., Беднарчук М. С. Контроль якості меблів для Нової Української школи у судовій товарознавчій експертизі – особлива складова частина системи захисту прав споживачів.Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів (Дніпро, 19 травня 2022 року). Університеті імені Альфреда Нобеля, 2022. С. 119-121.

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Долинський С. М., Беднарчук М. С., Улибіна Л. Ю. Встановлення числових значень коефіцієнтів коригування на торг у судовій товарознавчій експертизі: практичні потреби, отримані результати та проблеми подальших досліджень. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. С. 390-393.

Переглянути матеріали

Попович Н. І., Шумський О. В., Швець О. М., Беднарчук М. С., Стефаник М. П. Соціально-економічна ефективність від впровадження у виробництво нового різновиду взуття для туризму. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. Вип. 30. (Технічні науки). Збірник наукових праць. С. 37-45.

Переглянути матеріали

Баковська А. І., Гарасим Н. П., Бондарчук Н. О, Зинь А. Р., Безкоровайний А. О. Кореляційний аналіз показників еритроцитів крові щурів за дії гестаміну і бетагістину. Scientific Research and Innovation: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, April 7-8, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine. P. 165-167.

Переглянути матеріали

Заяць Р. Я. Інноваційний напрям розширення доказової бази судової експертизи. Криміналістичний вісник: науково-практичний збірник/ [редкол.: І. М. Охріменко (голов. ред.) та ін.]; ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2022. No 1 (37). С. 7-18.

Переглянути матеріали

Zaiats R. Ya. LET'S CHECK IT OUT! LET'S DO IT! REVIEW! – CURRENT DIRECTIONS OF METHODOLOGY DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN FORENSIC EXPERTISE IN UKRAINE. The 11th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (April 20-22, 2022). BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. Р. 394-398.

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Долинський С. М., Беднарчук М. С. Обмундирування для захисників Вітчизни: оптимізування маркування. Якість та безпечність товарів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 13 травня 2022 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2022. С. 85-87.

Переглянути матеріали

Долинський С. М., Яровий О. Д., Беднарчук М. С. Особливості застосування спеціальних знань про товари під час проведення експертних досліджень. Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті : Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Кропивницький, 18 березня 2022 року) / за ред. Л. П. Суховірської. Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2022 р. С. 167-171.

Переглянути матеріали

Zaiats R. Ya. LABORATORY METHODS OF RESEARCH AND A MODERN FORENSIC EXAMINATION IN UKRAINE. The 9th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (February 20-22, 2022). MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. Р. 399-402.

Переглянути матеріалия

Zaiats Ya., Popovich N., Bednarchuk M. CONSTRUCTION OF THE CLASSIFICATION OF THE SHOE RANGE FOR THE NEEDS OF FORENSIC EXAMINATION. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : сollection of abstracts of International scientific-practical conference, Kunovice, Czech Republic, February 17-18, 2022. Kunovice : Akademie HUSPOL, 2022. Р. 49-54. abstracts of International scientific-practical conference, Kunovice, Czech Republic, February 17-18, 2022. Kunovice : Akademie HUSPOL, 2022. Р. 49-54.

Переглянути матеріали

Бойчук Ю. М. Дослідження у справах за позовом про відшкодування моральної шкоди в судово-психологічній експертизі неповнолітніх, які постраждали внаслідок сексуального насильства. Актуальні питання судової психологічної експертизи у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) (Харків, 3 червня 2022 року). Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2022. С. 32-36.

Переглянути матеріали

Беднарчук М. С., Заяць Я. І., Долинський С. М, Яровий О. Д. Сучасні можливості судової товарознавчої експертизи. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 522-526.

Переглянути матеріали

Помірча О. М. Особливості визначення розміру індексації грошового забезпечення військовослужбовців під час проведення судових економічних експертиз. Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Випуск 6(67), 2021. ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 161-166.

Переглянути матеріали